Säkerhetsregler

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte gäller för all skytte hos Pangamera.
Våra instruktörer är utsedda för att tillse så ett säkert och effektivt skytte kan genomföras.

Ansvar

Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Delaktighet

Samtliga instruktörer och deltagare ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelser följs.

Ingrepp vid fara

Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa.

Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt” eller ”Stopp”.

Rapportering

Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna
till instruktör som avgör hur det gås vidare.

Övrigt

* Innan skyttet påbörjas kommer vi ha en genomgång av säkerhetsregler, avtalsgenomgång där ni även intygar att ni inte är lagförde i Sverige.

* Minst en instruktör kommer självklart att närvara under hela aktiviteten och instruktörens ord är lag på anläggningen.

* Våra instruktörer är väl insatta i skjutbaneinstruktion och gällande säkerhetsbestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.

* Instruktören kommer löpande under skjutning kontrollera så skyttarna hanterar vapen korrekt och följer övrigt gällande bestämmelser.

* Det finns ett tiotal skyttegrenar och vi kommer sätta ihop något som är omväxlande och kul.

* Deltagare får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.

* Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet.

* Skjutning får endast ske på kommando av instruktören.

* Vid fara eller risk kommenderas ”Avbryt” eller ”Stopp”

* Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.

* Det är förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående aktivitet utan tillstånd av instruktören.

* Det är förbjudet att använda telefon under pågående aktivitet utan tillstånd av instruktören.

* Bryter ni mot säkerhetsbestämmelser eller inte följer angivna kommandon kommer aktiviteten att avbrytas med omedelbar verkan. Erlagd avgift återbetalas ej.

* Vid misstanke om konsumtion av alkohol eller olagliga preparat, före eller under vistelsen på anläggningen, kommer aktiviteten att avbrytas med omedelbar verkan. Erlagd avgift återbetalas ej.

* Åldersgräns 18 år med giltig identifikationshandling (obligatoriskt).

* Hörselskydd, skytteglasögon finns för utlåning under skjutning.

* Deltagarna omfattas av Pangameras försäkring under hela aktiviteten.